PRODUKTY

Dezinfekcia povrchov na báze chlóru s rozprašovačom – 500 ml

Loading...
Kód produktu

GO! CHLOROVÝ ČISTIČ Univerzálny chlórový čistiaci prostriedok 500ml rozprašovačom.

GO! CHLÓROVÝ ČISTIČ je univerzálny chlórový prípravok na čistenie a bielenie plôch a predmetov v zdravotníctve, potravinárskych a stravovacích prevádzkach i domácnostiach. Efektívne čistí všetky vodou umývateľné povrchy. Účinný je najmä vo vlhkom zaťažovaných priestoroch (kúpeľne, toalety), výborne čistí dlaždičky a škáry. Ošetrené plochy zostávajú hygienicky čisté.

Použitie: Nastriekajte na čistené miesto a nechajte pôsobiť 60 minút, potom opláchnite pitnou vodou. Nevhodný na hliník, med, mosadz, bronz (kovové predmety ihneď opláchnite vodou), farebné a lakované drevo. Prípravok má bieliace účinky.

Upozornenie: Môže byť korozívna pre kovy. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.

Zloženie: menej ako 5%: bieliace činidlá na báze chlóru, aniónové povrchovo aktívne látky. Nebezpečné zložky: Chlornan sodný.

Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať’ nebezpečné (chlór). Skladujte vo zvislej polohe! Chráňte pred teplom!

Odporúčaná skladovacia teplota +5 až +25 °C.

Spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.