PRODUKTY

Grill EXPERT EXTRA STRONG PROFESIONAL 500ml

Loading...
Kód produktu

Grill EXPERT EXTRA STRONG PROFESIONAL 500ml

Grill EXPERT profesional je účinný gélový prostriedok na čistenie grilov a rúr. Odstraňuje usadené mastné nečistoty a pripáleniny z povrchov bez námahy.

Zloženie: 5 – 15% hydroxid sodný, <5% butylglykol, fosfonáty, nelónové povrchovo aktivne látky. Obsahuje: hydroxid sodný.

Upozornenie: Môže byť korozívny pre kovy.

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči. Uchovávajte mimo dosahu deti.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev, ochranné okuliare a ochranu tváre.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM I lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou.