PRODUKTY

Kryštálová sóda 1kg

Loading...
Kód produktu

Luxon kryštálová sóda 1kg

ľahko a rýchlo rozpustná na zmäkčovanie vody

  • na namáčanie silne znečistených odevov (pracovné odevy, montérky)
  • vhodná do automatických práčok
  • zvyšuje účinnosť pracieho prášku
  • zabraňuje usadeniu vodného kameňa
  • vhodná na preplachovanie pivných trubiek
  • na úpravu pH v bazénoch

 

Návod na použitie:

Namáčanie: 60 – 80 gramov na 10 litrov vody.

Pranie v stredne tvrdej vode: 7,5 g na 10 l vody.

Pranie vo veľmi tvrdej vode: 25 g na 10 l vody.Rovná polievková lyžica obsahuje cca 7,5 g sódy.

Zloženie:

dekahydrát uhličitanu sodného (ES 612-116-4).

Pozor:Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.
Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.