PRODUKTY

Sklené plochy – Satur 500 ml

Loading...
Kód produktu

SATUR OKNÁ čistič okien 500ml

Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Použitie: Prípravok aplikujte na znečistené okná, sklá a zrkadlá. Suchou handrou ich vyleštite do sucha.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich.

Pokračujte vo vyplachovaní. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.

Zloženie: Etanol

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.