PRODUKTY

Umývací prostriedok pre myčky riadu – GO, 5 L

Loading...
Kód produktu

Balenie

5 L

GO! strojové umývanie riadu 5L

Nepenivý alkalický prostriedok pre strojové umývanie riadu vo všetkých typoch umývačiek s možnosťou aplikácie tekutých prostriedkov.

Prostriedok je určený len pre profesionálne použitie.

Dávkovanie: 2-3g prípravku na 1 liter vody pomocou dávkovacieho čerpadla do umývacej zóny umývačky.

Prípravok obsahuje: Hydroxid draselný

Zloženie: 5% alebo viac, ale menej ako 15%: hydroxid draselný, fosfáty; menej ako 5%: EDTA a jej soli, 2-bromo-2- nitropropane-1,3-diol.

NEBEZPEČENSTVO: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.